download

ארגון מעברים לקשת הטרנסית פועל להעצמת הקשת הטרנסית באמצעות ידע ומשאבים.
הארגון מנגיש מידע קריטי לאנשים על הקשת הטרנסית, בני משפחתם ואנשי מקצוע המלווים אותם, ומנגיש ידע אודות הקשת הטרנסית לאנשי טיפול, חינוך, בריאות, וקובעי מדיניות.
העמותה פועלת לקידום הקשת הטרנסית באמצעות הבאת קולות מהקהילה למקבלי ההחלטות.

אתר

פייסבוק

יוטיוב