אישור על ביצוע ניתוח להתאמה מגדרית

 

אני הח"מ , ד"ר _____________ מאשר בזאת כי מר/גב' ______________ ,

ת.ז ________________ עבר.ה הליך ניתוחי להתאמה מגדרית מ ____________ ל__________

ויש לראותו.ה כזכר/נקבה.

 

שם הרופא.ה :  ____________ תאריך: _____________ חתימה וחותמת: ______________